Uncover the Fascinating History of Roman Numeral System: 189

บางครั้งการเขียนตัวเลขโรมันอาจจะดูซับซ้อนและกำลังจะสับสนไปเล็กน้อยสำหรับบางคน เราพบว่าในชีวิตประจำวัน เรามักใช้ระบบตัวเลขอารบิก (Arabic numerals) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่ระบบตัวเลขโรมันก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและนับถือได้ว่ามีความสำคัญในวัฒนธรรมโลกโบราณ

เริ่มต้นจากวิธีการเขียนตัวเลขโรมัน โรมันใช้เครื่องหมายบนอักษรของตนเองเป็นตัวเลข เช่น ‘I’ หมายถึง 1, ‘V’ หมายถึง 5, ‘X’ หมายถึง 10, ‘L’ หมายถึง 50, ‘C’ หมายถึง 100, ‘D’ หมายถึง 500, และ ‘M’ หมายถึง 1000 ซึ่งทำให้การเขียนตัวเลขด้วยระบบตัวเลขโรมันมีความเป็นเลขจนเหมือนศิลปะที่ใช้อักษรของตน

ในกรณีของเลข 189 ในระบบตัวเลขโรมันนั้น ระบบจะเขียนดังนี้: CLXXXIX
– C หมายถึง 100
– L หมายถึง 50
– X หมายถึง 10 แต่อยู่หลัง L จึงถือว่า -10 เพียงตัวเลขหนึ่ง
– VIII หมายถึง 8 ทำให้รวมเป็น 189

ดังนั้น เมื่อรวมรวมตัวเลขแล้ว 189 ในระบบตัวเลขโรมันจะถูกเขียนเป็น CLXXXIX

การใช้ระบบตัวเลขโรมันปรากฏในการใช้เขียนประวัติศาสตร์ของโลก เช่น การใช้เลขโรมันในการเขียนปีที่รับมือกันของเอราวัณ หรือในการระบุเวลาในการก่อสร้างโบสถ์ที่มีความเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่น โบสถ์ซันต์ปีเตอร์ในราชอาณาจักรสมัยกลางของโรมันจักรวรรดิ

ทั้งนี้ การเขียนตัวเลขโรมันดูสวยงามและสะดุดตา ซึ่งทำให้ระบบตัวเลขโรมันมีความเป็นเลขน่าสนใจและนับถือได้ในวงกว้างของวัฒนธรรมโลกโบราณและถึงยุคปัจจุบันด้วย